top of page
  • Skribentens bildCamilla Benckert

Vilka bias ska du vara medveten om vid rekrytering?


Bias kan oavsiktligt påverka olika faser av rekryteringsprocessen. Det är viktigt att vara medveten om dessa bias för att säkerställa en rättvis och objektiv bedömning av kandidater.


Här får några exempel på bias i en rekryteringsprocess.


Exempel 1 - Stereotypt tänkande


Att förlita sig på förutfattade uppfattningar om kön, ålder, etnicitet eller andra personliga egenskaper kan leda till snedvriden bedömning av kandidaterna.


Exempel 2 - Söka likheter


Att föredra kandidater som liknar rekryteraren eller befintliga teammedlemmar kan leda till brist på mångfald och olika perspektiv.


Exempel 3 - Samhörighetsbias


Att ha en positiv inställning till kandidater som delar liknande intressen, bakgrund eller erfarenheter som rekryteraren kan påverka beslutet.


Exempel 4 - Halo-effekt


Att låta en positiv egenskap hos en kandidat, som till exempel en imponerande examen från en prestigefylld skola, överskugga andra aspekter av deras profil.


Exempel 5 - Negativ halo-effekt


Att låta en negativ egenskap eller händelse i en kandidats bakgrund färga hela bedömningen av deras kompetenser.


Exempel 6 - Attributionsfel


Att överdriva betydelsen av vissa egenskaper hos kandidater och tillskriva deras prestationer eller misslyckanden till personliga egenskaper snarare än yttre faktorer.


Exempel 7 - Konfirmationsbias


Att söka efter information som bekräftar befintliga uppfattningar om en kandidat och ignorera eller underprestera information som motsäger dessa uppfattningar.


Exempel 8 - Första intryck-bias


Att låta det första intrycket av en kandidat påverka hela bedömningen, även om senare information tyder på att den första uppfattningen var felaktig.


Exempel 9 - Åldersbias


Att låta ålder påverka bedömningen av en kandidats kompetenser och anpassningsförmåga.


Exempel 10 - Brist på medvetenhet om kulturell mångfald


Att inte vara medveten om eller förstå olika kulturella normer och värderingar kan leda till missförstånd och snedvriden bedömning av kandidaters potential.

 


Att implementera medvetenhetsträning, diversifiera rekryteringsteamet, använda standardiserade bedömningsmetoder och analysera rekryteringsdata regelbundet kan hjälpa till att minimera bias och skapa en mer rättvis rekryteringsprocess.

 


31 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page